Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 94

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 94 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 94 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 94

Bài 1 (trang 94 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b) a = frac{2}{3}m; b = frac{1}{2}m; h = frac{9}{4}m

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5m

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {14 + 6} right) times 7} over 2} = 70,,(c{m^2})

b) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {{2 over 3} + {1 over 2}} right) times {9 over 4}} over 2} = {{21} over {16}}=1,3125 ;(m^2)

c) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {2,8 + 1,8} right) times 0,5} over 2} = {{23} over {20}}=1,15,,({m^2})

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 5)

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m. Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Gợi ý đáp án:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

120 × 2/3 = 80 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 – 5 = 75 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

frac{left(120+80right)times75}{2}= 7500 (m2)

1 mét vuông thu hoạch được số thóc là:

64,5 : 100 = 0,645 (kg thóc)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

0,645 × 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 kg

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 5)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. ☐

b) Diện tích hình thang AMCD bằng frac{1}{3}diện tích hình chữ nhật ABCD. ☐

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) Vì ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có chung đáy lớn; độ dài đáy bé và chiều cao bằng nhau nên diện tích của các hình thang bằng nhau.

⟶ Ghi chữ Đ vào ô trống.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

(3 + 3 + 3) x AD = 9 x AD

Diện tích hình thang AMCD là:

frac{{left( {3 + 9} right) times AD}}{2} = 6 x AD

Ta có: frac{{6 times AD}}{{9 times AD}} = frac{6}{9} = frac{2}{3}

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

⟶ Ghi chữ S vào ô trống.

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 94 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 94 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 94

Bài 1 (trang 94 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b) a = frac{2}{3}m; b = frac{1}{2}m; h = frac{9}{4}m

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5m

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {14 + 6} right) times 7} over 2} = 70,,(c{m^2})

b) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {{2 over 3} + {1 over 2}} right) times {9 over 4}} over 2} = {{21} over {16}}=1,3125 ;(m^2)

c) Diện tích của hình thang đó là:

displaystyle {{left( {2,8 + 1,8} right) times 0,5} over 2} = {{23} over {20}}=1,15,,({m^2})

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 5)

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 120 m. Đáy bé bằng 2/3 đáy lớn, đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Gợi ý đáp án:

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

120 × 2/3 = 80 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 – 5 = 75 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

frac{left(120+80right)times75}{2}= 7500 (m2)

1 mét vuông thu hoạch được số thóc là:

64,5 : 100 = 0,645 (kg thóc)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

0,645 × 7500 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5 kg

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 5)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. ☐

b) Diện tích hình thang AMCD bằng frac{1}{3}diện tích hình chữ nhật ABCD. ☐

Bài 3

Gợi ý đáp án:

a) Vì ba hình thang AMCD, MNCD, NBCD có chung đáy lớn; độ dài đáy bé và chiều cao bằng nhau nên diện tích của các hình thang bằng nhau.

⟶ Ghi chữ Đ vào ô trống.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

(3 + 3 + 3) x AD = 9 x AD

Diện tích hình thang AMCD là:

frac{{left( {3 + 9} right) times AD}}{2} = 6 x AD

Ta có: frac{{6 times AD}}{{9 times AD}} = frac{6}{9} = frac{2}{3}

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng diện tích hình chữ nhật ABCD.

⟶ Ghi chữ S vào ô trống.

Related Articles

Back to top button