Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 89

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 89, 90 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 89 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 89 – Phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 5)

Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A. 3         B. frac{3}{10}         C. frac{3}{100}          D. frac{3}{1000}

Gợi ý đáp án:

Chữ số 3 thuộc hàng phần mười. Vậy giá trị của chữ số 3 trong số thập phân đã cho là frac{3}{10}.

Chọn đáp án B.

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 5)

Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép trong bể là:

A. 5%         B. 20%       C. 80%         D. 100%

Gợi ý đáp án:

Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

20 : 25 = 0,8 = 80%

Chọn đáp án C

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 5)

2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 280kg     B. 28kg    C. 2,8kg     D. 0,28kg

Gợi ý đáp án:

Ta có 1kg = 1000g hay 1g = frac{1}{1000}kg

Do đó: 2800g = frac{2800}{1000}kg=2,8kg

Chọn đáp án C. 2,8 kg

Giải bài tập Toán 5 trang 90 – Phần 2

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

c) 31,05 × 2,6

b) 95,64 – 27,35

d) 77,5 : 2,5

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = … m

b) 8m2 5dm2 = m2

Gợi ý đáp án:

a) 8m 5dm = 8,5m

b) 8m2 5dm2 = 8,05m2

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 5)

Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 . Tính diện tích hình tam giác MDC.

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác MDC là: 60 x 25 : 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 5)

Tìm 2 giá trị của x, sao cho: 3,9 < x < 4,1

Gợi ý đáp án:

Ta có : 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1

Vậy: x = 4; x = 4,01

Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04….

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 89, 90 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 89 của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 89 – Phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 5)

Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A. 3         B. frac{3}{10}         C. frac{3}{100}          D. frac{3}{1000}

Gợi ý đáp án:

Chữ số 3 thuộc hàng phần mười. Vậy giá trị của chữ số 3 trong số thập phân đã cho là frac{3}{10}.

Chọn đáp án B.

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 5)

Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép trong bể là:

A. 5%         B. 20%       C. 80%         D. 100%

Gợi ý đáp án:

Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

20 : 25 = 0,8 = 80%

Chọn đáp án C

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 5)

2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 280kg     B. 28kg    C. 2,8kg     D. 0,28kg

Gợi ý đáp án:

Ta có 1kg = 1000g hay 1g = frac{1}{1000}kg

Do đó: 2800g = frac{2800}{1000}kg=2,8kg

Chọn đáp án C. 2,8 kg

Giải bài tập Toán 5 trang 90 – Phần 2

Bài 1 (trang 90 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

c) 31,05 × 2,6

b) 95,64 – 27,35

d) 77,5 : 2,5

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 90 SGK Toán 5)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = … m

b) 8m2 5dm2 = m2

Gợi ý đáp án:

a) 8m 5dm = 8,5m

b) 8m2 5dm2 = 8,05m2

Bài 3 (trang 90 SGK Toán 5)

Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 . Tính diện tích hình tam giác MDC.

Bài 3

Gợi ý đáp án:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác MDC là: 60 x 25 : 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Bài 4 (trang 90 SGK Toán 5)

Tìm 2 giá trị của x, sao cho: 3,9 < x < 4,1

Gợi ý đáp án:

Ta có : 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1

Vậy: x = 4; x = 4,01

Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04….

Related Articles

Back to top button