Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Diện tích hình thang trang 93

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 93, 94 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Diện tích hình thang của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 93, 94

Bài 1 (trang 93 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao 5 cm

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m; chiều cao 10,5 m

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích hình thang đó là:

dfrac{(12+8) times 5 }{2} = 50;(cm^2)

b) Diện tích của hình thang đó là:

dfrac{(9,4 + 6,6) times 10,5}{2} = 84;(m^2)

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 5)

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

a) Đáy lớn: 9cm, đáy bé: 4cm, chiều cao: 5 cm

Diện tích của hình thang đó là:

dfrac{(4+9) times 5 }{2} = 32,5;(cm^2)

b) Đáy lớn: 7cm, đáy bé: 3cm, chiều cao: 4 cm

Diện tích của hình thang đó là:

dfrac{(3 + 7) times 4}{2} = 20;(m^2)

Đáp số: 32, 5 cm2

20 cm2

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 5)

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110, và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

frac{{left( {110 + 90,2} right) times 100,1}}{2} = 10020,01 (m2)

Đáp số: 10020,01m2

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 93, 94 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Diện tích hình thang của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 93, 94

Bài 1 (trang 93 SGK Toán 5)

Tính diện tích hình thang, biết:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao 5 cm

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m; chiều cao 10,5 m

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích hình thang đó là:

dfrac{(12+8) times 5 }{2} = 50;(cm^2)

b) Diện tích của hình thang đó là:

dfrac{(9,4 + 6,6) times 10,5}{2} = 84;(m^2)

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 5)

Tính diện tích mỗi hình thang sau:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

a) Đáy lớn: 9cm, đáy bé: 4cm, chiều cao: 5 cm

Diện tích của hình thang đó là:

dfrac{(4+9) times 5 }{2} = 32,5;(cm^2)

b) Đáy lớn: 7cm, đáy bé: 3cm, chiều cao: 4 cm

Diện tích của hình thang đó là:

dfrac{(3 + 7) times 4}{2} = 20;(m^2)

Đáp số: 32, 5 cm2

20 cm2

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 5)

Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110, và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

frac{{left( {110 + 90,2} right) times 100,1}}{2} = 10020,01 (m2)

Đáp số: 10020,01m2

Related Articles

Back to top button