Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Chu vi hình tròn trang 97

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 97, 98 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Chu vi hình tròn của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 98

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 5)

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6 cm

b) d = 2,5 dm

c) d = frac{4}{5} m

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của hình tròn là:

0,6 × 3,14 = 1,844 (cm)

b) Chu vi của hình tròn là:

2,5 × 3,14 = 7,85 (dm)

c) Chu vi của hình tròn là:

frac{4}{5} × 3,14 = 2, 512 (m)

Đáp số: a) 1,844 cm

b) 7,85 dm

c) 2, 512 m

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 5)

Tính chu vi hình tròn có đường kính r:

a) r = 2,75 cm

b) r = 6,5 dm

c) r = frac{1}{2} m

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của hình tròn là

2,75 × 2 × 3,14 = 17,27 (cm)

b) Chu vi của hình tròn là

6,5 × 2 × 3,14 = 40,82 (dm)

c) Chu vi của hình tròn là

frac{1}{2} × 2 × 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số: a) 17,27 cm

b) 40,82 dm

c) 3,14 m

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 5)

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Gợi ý đáp án:

Chu vi của bánh xe là:

0,75 × 3,14 = 2,355 m

Đáp số: 2,355 m

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 97, 98 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Chu vi hình tròn của Chương 3 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 98

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 5)

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6 cm

b) d = 2,5 dm

c) d = frac{4}{5} m

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của hình tròn là:

0,6 × 3,14 = 1,844 (cm)

b) Chu vi của hình tròn là:

2,5 × 3,14 = 7,85 (dm)

c) Chu vi của hình tròn là:

frac{4}{5} × 3,14 = 2, 512 (m)

Đáp số: a) 1,844 cm

b) 7,85 dm

c) 2, 512 m

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 5)

Tính chu vi hình tròn có đường kính r:

a) r = 2,75 cm

b) r = 6,5 dm

c) r = frac{1}{2} m

Gợi ý đáp án:

a) Chu vi của hình tròn là

2,75 × 2 × 3,14 = 17,27 (cm)

b) Chu vi của hình tròn là

6,5 × 2 × 3,14 = 40,82 (dm)

c) Chu vi của hình tròn là

frac{1}{2} × 2 × 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số: a) 17,27 cm

b) 40,82 dm

c) 3,14 m

Bài 3 (trang 98 SGK Toán 5)

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Gợi ý đáp án:

Chu vi của bánh xe là:

0,75 × 3,14 = 2,355 m

Đáp số: 2,355 m

Related Articles

Back to top button