Học TậpLớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 96

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 96 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 96 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 96

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Các số chia hết cho 2: 4568; 66814; 2050; 3576; 900

b) Các số chia hết cho 5: 2050; 900; 2355.

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 4)

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

Gợi ý đáp án:

a) Ba số có ba chữ số và chia hết cho 2: 328; 542; 660

b) Ba số có ba chữ số và chia hết cho 5: 550; 725; 850

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 48; 2000; 9010.

b) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296; 324.

c) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345; 3995.

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 4)

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

Gợi ý đáp án:

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là các số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Bài 5 (trang 96 SGK Toán 4)

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Gợi ý đáp án:

Số táo của Loan phải là số bé hơn 20, vừa chia hết cho 2 vừa chai hết cho 5.

Vậy số táo của Loan phải là số bé hơn 20 và là số có tận cùng bằng 0. Vậy số táo của Loan là 10 quả.

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 96 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 96 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 96

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Các số chia hết cho 2: 4568; 66814; 2050; 3576; 900

b) Các số chia hết cho 5: 2050; 900; 2355.

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 4)

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

Gợi ý đáp án:

a) Ba số có ba chữ số và chia hết cho 2: 328; 542; 660

b) Ba số có ba chữ số và chia hết cho 5: 550; 725; 850

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 48; 2000; 9010.

b) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296; 324.

c) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345; 3995.

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 4)

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

Gợi ý đáp án:

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là các số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Bài 5 (trang 96 SGK Toán 4)

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Gợi ý đáp án:

Số táo của Loan phải là số bé hơn 20, vừa chia hết cho 2 vừa chai hết cho 5.

Vậy số táo của Loan phải là số bé hơn 20 và là số có tận cùng bằng 0. Vậy số táo của Loan là 10 quả.

Related Articles

Back to top button