Học TậpLớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập trang 100

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 100, 101 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 100 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 100, 101

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2

13dm2 29cm2 =… cm2

84600cm2 = …..dm2

300dm2 = … m2

10km2 = … m2

900000m2 = ….km2

Gợi ý đáp án:

530dm2 = 53000cm2

13dm2 29cm2 =1329cm2

84600cm2 = 846dm2

300dm2 = 3m2

10km2 = 10000000m2

900000m2 = 9km2

Bài 2 (trang 101 SGK Toán 4)

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích khu đất là: 5 × 4 = 20 (km2)

b) Ta có: Đổi: 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 × 2 = 16 (km2)

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 4)

Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là:

Hà Nội 921km2
Đà Nẵng 1255km2
TP . Hồ Chí Minh 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng, Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng (vì 921km2 < 1255km2).

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. (vì 1255km2 < 2095km2) .

Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội. (vì 2095km2 > 921km2)

b) Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 4)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 × 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2

Bài 5 (trang 101 SGK Toán 4)

Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km 2 . Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999).

Bài 5

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Gợi ý đáp án:

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất (2952 người/km2).

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh là 2375 người/km2.

Mật độ dân số ở Hải Phòng là 1126 người/km2;

Ta có: 2375 : 1126 = 2 dư 123

Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 100, 101 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 100 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 100, 101

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2

13dm2 29cm2 =… cm2

84600cm2 = …..dm2

300dm2 = … m2

10km2 = … m2

900000m2 = ….km2

Gợi ý đáp án:

530dm2 = 53000cm2

13dm2 29cm2 =1329cm2

84600cm2 = 846dm2

300dm2 = 3m2

10km2 = 10000000m2

900000m2 = 9km2

Bài 2 (trang 101 SGK Toán 4)

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích khu đất là: 5 × 4 = 20 (km2)

b) Ta có: Đổi: 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 × 2 = 16 (km2)

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 4)

Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là:

Hà Nội 921km2
Đà Nẵng 1255km2
TP . Hồ Chí Minh 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng, Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

Gợi ý đáp án:

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng (vì 921km2 < 1255km2).

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. (vì 1255km2 < 2095km2) .

Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội. (vì 2095km2 > 921km2)

b) Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

Bài 4 (trang 101 SGK Toán 4)

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 × 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3km2

Bài 5 (trang 101 SGK Toán 4)

Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km 2 . Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999).

Bài 5

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Gợi ý đáp án:

a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất (2952 người/km2).

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh là 2375 người/km2.

Mật độ dân số ở Hải Phòng là 1126 người/km2;

Ta có: 2375 : 1126 = 2 dư 123

Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

Related Articles

Back to top button