Học TậpLớp 4

Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 99

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 99 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 99 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 99

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 4)

Trong các số 7435; 4568; 66 811; 2050; 2229; 35 766.

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 3?

c) Số nào chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35 766.

b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35 766.

c) Các số chia hết cho 5 là: 7435; 2050.

d) Các số chia hết cho 9 là: 35 766.

Bài 2 (trang 99 SGK Toán 4)

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

a) Số nào chia hết cho 2 và 5

b) Số nào chia hết cho 3 và 2

c) Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9

Gợi ý đáp án:

a) Chọn số có tận cùng là 0. Nên ta có: 64620; 5270

b) Chọn các số chia hết cho 2 sau đó chọn trong các số chia hết cho 3. Nên ta có: 57234; 64620

c) Chọn trong các số ở phần b các số chia hết cho 5 và cho 9. Nên ta có: 64620.

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 4)

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

a) 5⬜8 chia hết cho 3;

c) 24⬜ chia hết cho cả 3 và 5;

b) 6⬜3 chia hết cho 9;

d) 35⬜ chia hết cho cả 2 và 3.

Gợi ý đáp án:

a) Viết vào ô trống chữ số 2; 5; 8: 528; 558; 588

b) Viết vào ô trống chữ số 0, 9: 603; 693

c) Viết vào ô trống chữ số 0: 240

d) Viết vào ô trống chữ số 4: 354

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 4)

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

a) 2253 + 4315 – 173

c) 480 – 120 : 4

b) 6438 – 2325 × 2

d) 63 + 24 × 3

Gợi ý đáp án:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6395 chia hết cho 5

b) 6438 – 2325 × 2 = 1788 chia hết cho 2

c) 480 – 120 : 4 = 450 chia hết cho 2 và 5

d) 63 + 24 × 3 = 135 chia hết cho 5

Bài 5 (trang 99 SGK Toán 4)

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó?

Gợi ý đáp án:

Số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 và số đó phải bé hơn 35 và lớn hơn 20

Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là: 0; 1; 30; 45…

Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30. Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 99 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập chung trang 99 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 99

Bài 1 (trang 99 SGK Toán 4)

Trong các số 7435; 4568; 66 811; 2050; 2229; 35 766.

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 3?

c) Số nào chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35 766.

b) Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35 766.

c) Các số chia hết cho 5 là: 7435; 2050.

d) Các số chia hết cho 9 là: 35 766.

Bài 2 (trang 99 SGK Toán 4)

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285

a) Số nào chia hết cho 2 và 5

b) Số nào chia hết cho 3 và 2

c) Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9

Gợi ý đáp án:

a) Chọn số có tận cùng là 0. Nên ta có: 64620; 5270

b) Chọn các số chia hết cho 2 sau đó chọn trong các số chia hết cho 3. Nên ta có: 57234; 64620

c) Chọn trong các số ở phần b các số chia hết cho 5 và cho 9. Nên ta có: 64620.

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 4)

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

a) 5⬜8 chia hết cho 3;

c) 24⬜ chia hết cho cả 3 và 5;

b) 6⬜3 chia hết cho 9;

d) 35⬜ chia hết cho cả 2 và 3.

Gợi ý đáp án:

a) Viết vào ô trống chữ số 2; 5; 8: 528; 558; 588

b) Viết vào ô trống chữ số 0, 9: 603; 693

c) Viết vào ô trống chữ số 0: 240

d) Viết vào ô trống chữ số 4: 354

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 4)

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

a) 2253 + 4315 – 173

c) 480 – 120 : 4

b) 6438 – 2325 × 2

d) 63 + 24 × 3

Gợi ý đáp án:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6395 chia hết cho 5

b) 6438 – 2325 × 2 = 1788 chia hết cho 2

c) 480 – 120 : 4 = 450 chia hết cho 2 và 5

d) 63 + 24 × 3 = 135 chia hết cho 5

Bài 5 (trang 99 SGK Toán 4)

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó?

Gợi ý đáp án:

Số học sinh của lớp học phải là số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 và số đó phải bé hơn 35 và lớn hơn 20

Các số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết 5 là: 0; 1; 30; 45…

Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30. Vậy lớp học đó có 30 học sinh.

Related Articles

Back to top button