Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Quyết định 1820/QĐ-BTTTT

Ngày 08/11/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1820/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh, bổ sung mã bưu chính quốc gia.

Theo đó, sửa đổi thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) là đơn vị gán mã cũ thành thành phố Hà Tiên, mã bưu chính là 91. Sửa đổi BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên thành BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên với mã bưu chính là 91500; Thị ủy sửa đổi thành Thành ủy với mã bưu chính là 91501. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Quyết định tại đây.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1820/QĐ-BTTTT

Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 1820/QĐ-BTTTT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 535/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bầu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 536/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Đồng Lập thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 573/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 587/NQ-UBTUQH14 ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 08/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị Quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia đã ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
– Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
– Lưu VT, BC, CTT (430).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-BTTTT ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số thứ tự Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương cũ Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương mới Mã bưu chính
Tỉnh Quận
33 TỈNH KIÊN GIANG TỈNH KIÊN GIANG 91
5 THỊ XÃ HÀ TIÊN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
10 TỈNH BÌNH PHƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC 67
1 THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
Số thứ tự Đối tượng gán mã cũ Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh Quận ĐTGM
33 TỈNH KIÊN GIANG TỈNH KIÊN GIANG

91

5 THỊ XÃ HÀ TIÊN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
1 BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên

91500

2 Thị ủy Thành ủy

91501

8 X. Mỹ Đức P. Mỹ Đức

91508

10

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

67

1

THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

1

BC. Trung tâm thị xã Đồng Xoài

BC. Trung tâm thành phố Đồng Xoài

67100

2

Thị ủy

Thành ủy

67101

7

X. Tiến Thành

P. Tiến Thành

67107

9

HUYỆN HỚN QUẢN

HUYỆN HỚN QUẢN

6

X. Tân Khai

TT. Tân Khai

67806

25

TỈNH HÀ TĨNH

TỈNH HÀ TĨNH

45-46

3

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN CAN LỘC

25

X. Đồng Lộc

TT. Đồng Lộc

45325

9

TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỈNH BÌNH DƯƠNG

75

7

HUYỆN BẦU BÀNG

HUYỆN BẦU BÀNG

6

X. Lai Uyên

P. Lai Uyên

75706

5

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

6

X. Tân Thành

TT. Tân Thành

75506

49

TỈNH QUẢNG NINH

TỈNH QUẢNG NINH

01-02

21

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa và Thể Thao

01047

Số thứ tự Bổ sung đối tượng gán mã mới Mã bưu chính
Tỉnh Quận ĐTGM
24 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
84 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 10094
49 TỈNH QUẢNG NINH 01-02
22 Sở Du lịch 01048

Ngày 08/11/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1820/QĐ-BTTTT năm 2018 điều chỉnh, bổ sung mã bưu chính quốc gia.

Theo đó, sửa đổi thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) là đơn vị gán mã cũ thành thành phố Hà Tiên, mã bưu chính là 91. Sửa đổi BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên thành BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên với mã bưu chính là 91500; Thị ủy sửa đổi thành Thành ủy với mã bưu chính là 91501. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Quyết định tại đây.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1820/QĐ-BTTTT

Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 1820/QĐ-BTTTT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 535/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc huyện Bầu Bàng và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 536/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Đồng Lập thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 573/NQ-UBTUQH14 ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 587/NQ-UBTUQH14 ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 08/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh; kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Nghị Quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia đã ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
– Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;
– Lưu VT, BC, CTT (430).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-BTTTT ngày 8 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số thứ tự Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương cũ Tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương mới Mã bưu chính
Tỉnh Quận
33 TỈNH KIÊN GIANG TỈNH KIÊN GIANG 91
5 THỊ XÃ HÀ TIÊN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
10 TỈNH BÌNH PHƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC 67
1 THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI
Số thứ tự Đối tượng gán mã cũ Đối tượng gán mã mới

Mã bưu chính

Tỉnh Quận ĐTGM
33 TỈNH KIÊN GIANG TỈNH KIÊN GIANG

91

5 THỊ XÃ HÀ TIÊN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
1 BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên BC. Trung tâm thành phố Hà Tiên

91500

2 Thị ủy Thành ủy

91501

8 X. Mỹ Đức P. Mỹ Đức

91508

10

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

67

1

THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

1

BC. Trung tâm thị xã Đồng Xoài

BC. Trung tâm thành phố Đồng Xoài

67100

2

Thị ủy

Thành ủy

67101

7

X. Tiến Thành

P. Tiến Thành

67107

9

HUYỆN HỚN QUẢN

HUYỆN HỚN QUẢN

6

X. Tân Khai

TT. Tân Khai

67806

25

TỈNH HÀ TĨNH

TỈNH HÀ TĨNH

45-46

3

HUYỆN CAN LỘC

HUYỆN CAN LỘC

25

X. Đồng Lộc

TT. Đồng Lộc

45325

9

TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỈNH BÌNH DƯƠNG

75

7

HUYỆN BẦU BÀNG

HUYỆN BẦU BÀNG

6

X. Lai Uyên

P. Lai Uyên

75706

5

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

HUYỆN BẮC TÂN UYÊN

6

X. Tân Thành

TT. Tân Thành

75506

49

TỈNH QUẢNG NINH

TỈNH QUẢNG NINH

01-02

21

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa và Thể Thao

01047

Số thứ tự Bổ sung đối tượng gán mã mới Mã bưu chính
Tỉnh Quận ĐTGM
24 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
84 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 10094
49 TỈNH QUẢNG NINH 01-02
22 Sở Du lịch 01048

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button