Học TậpLớp 8

Lịch sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – Kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Lịch sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – Kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương V trang 112.

Việc giải bài tập Lịch sử 8 Bài 22 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học – Kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

I. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.

– Bước vào thế kỷ XX, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại đạt được thành tựu rực rỡ về KHKT.

– Khoa học sơ bản : Hoá học, Sinh học, Khoa học Trái đất… đạt thành tựu tiến bộ.

* Về vật lí:

 • Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.
 • Lí thuyết tương đối của An-Be-Anh-Xtanh (Đức).
 • Nhiều phát minh được sử dụng: Điện thoại, điện tín, ra đa, hàng không, điện ảnh.

-> Nhờ các thành tựu về KHKT mà đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao.

– Những thành tự KHKT lại được con người sử dụng để sản xuất vũ khí giết người, hậu quả khôn lường.

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

* Cơ sở hình thành:

 • Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá mới: Nền văn hoá Xô Viết.
 • Dựa trên tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại.

* Thành tựu:

– Giáo dục:

 • Xoá bỏ nạn mù chữ, sáng tạo ra chữ viết dân tộc.
 • Phát triển hệ thống GD quốc dân, chế độ giáo dục bắt buộc.

-> Đa số người dân có trình độ văn hoá cao, đội ngũ tri thức có năng lực sáng tạo.

– Khoa học- kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học thế giới.

-Văn hóa- nghệ thuật: Có cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hoá – nghệ thuật nhân loại.

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 22 trang 112

Bài 1 (trang 112 SGK Lịch sử 8)

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX ?

Gợi ý đáp án:

Những hiểu biết của em về sự tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

– Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học – kĩ thuật.

– Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là lí thuyết tương đối của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh, đã mang lại một dấu ấn sâu sắc cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái niệm vật lí về không gian và thời gian. Có thể nói, các phát minh lớn về Vật lí học của thế kỉ XX, từ năng lượng nguyên tử đến lade, bán dẫn… đều có liên quan đến lí thuyết này.

– Trong các lĩnh vực khác như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất (Hải dương học, Khí tượng học…) đều đạt được những thành tựu to lớn.

– Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã được đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu…

– Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người. Nhưng mặt khác, chính những thành tựu khoa học cũng được sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Bài 2 (trang 112 SGK Lịch sử 8)

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Gợi ý đáp án:

Nền văn hóa Xô viết được hình thành và phát triển:

 • Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.
 • Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
 • Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật…

Lịch sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học – Kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương V trang 112.

Việc giải bài tập Lịch sử 8 Bài 22 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Sự phát triển của khoa học – Kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

I. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX.

– Bước vào thế kỷ XX, sau cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại đạt được thành tựu rực rỡ về KHKT.

– Khoa học sơ bản : Hoá học, Sinh học, Khoa học Trái đất… đạt thành tựu tiến bộ.

* Về vật lí:

 • Sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại.
 • Lí thuyết tương đối của An-Be-Anh-Xtanh (Đức).
 • Nhiều phát minh được sử dụng: Điện thoại, điện tín, ra đa, hàng không, điện ảnh.

-> Nhờ các thành tựu về KHKT mà đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng cao.

– Những thành tự KHKT lại được con người sử dụng để sản xuất vũ khí giết người, hậu quả khôn lường.

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

* Cơ sở hình thành:

 • Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá mới: Nền văn hoá Xô Viết.
 • Dựa trên tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại.

* Thành tựu:

– Giáo dục:

 • Xoá bỏ nạn mù chữ, sáng tạo ra chữ viết dân tộc.
 • Phát triển hệ thống GD quốc dân, chế độ giáo dục bắt buộc.

-> Đa số người dân có trình độ văn hoá cao, đội ngũ tri thức có năng lực sáng tạo.

– Khoa học- kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học thế giới.

-Văn hóa- nghệ thuật: Có cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hoá – nghệ thuật nhân loại.

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 22 trang 112

Bài 1 (trang 112 SGK Lịch sử 8)

Em biết gì về những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX ?

Gợi ý đáp án:

Những hiểu biết của em về sự tiến bộ của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

– Bước vào thế kỉ XX, trên đà tiến của cuộc cách mạng công nghiệp, nhân loại tiếp tục đạt được những thành tựu rực rỡ về khoa học – kĩ thuật.

– Trong lĩnh vực Vật lí, sự ra đời của lí thuyết nguyên tử hiện đại, đặc biệt là lí thuyết tương đối của nhà bác học Đức An-be Anh-xtanh, đã mang lại một dấu ấn sâu sắc cho khoa học hiện đại khi xét lại các khái niệm vật lí về không gian và thời gian. Có thể nói, các phát minh lớn về Vật lí học của thế kỉ XX, từ năng lượng nguyên tử đến lade, bán dẫn… đều có liên quan đến lí thuyết này.

– Trong các lĩnh vực khác như Hóa học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất (Hải dương học, Khí tượng học…) đều đạt được những thành tựu to lớn.

– Nhiều phát minh khoa học cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã được đưa vào sử dụng như điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu…

– Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật đã mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người. Nhưng mặt khác, chính những thành tựu khoa học cũng được sử dụng để trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Bài 2 (trang 112 SGK Lịch sử 8)

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

Gợi ý đáp án:

Nền văn hóa Xô viết được hình thành và phát triển:

 • Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.
 • Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.
 • Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.
 • Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật…

Related Articles

Back to top button