Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Kế hoạch 217/KH-BGDĐT

Mới đây vào ngày 22/03/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 217/KH-BGDĐT 2019 về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019. Kế hoạch này có hiệu lực từ ngày 22/03/2019. Sau đây là nội dung của Kế hoạch, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Nội dung Kế hoạch 217/KH-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 217/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục (Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về khởi nghiệp và chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. Xây dựng thí điểm các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các khu vực nhằm tạo môi trường trải nghiệm cho HSSV.

3. Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; từng bước nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt khởi nghiệp.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Công tác truyền thông

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến tất cả HSSV khai thác, cập nhật thông tin trên http://vvww.congkhoinghiep.vn và Fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV;

b) Phối hợp với các doanh nghiệp vận hành các kênh truyền thông trên mạng xã hội, báo chí, truyền hình.

c) Hoàn thiện cổng khởi nghiệp http://www.congkhoinghiep.vn nhằm liên kết cổng khởi nghiệp với tất cả các cơ sở đào tạo, cung cấp tài liệu và các khóa đào tạo Online cho HSSV, tạo kết nối với cổng thông tin khởi nghiệp Quốc gia của Đề án 844.

2. Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019

a) Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 2 – năm 2019 (SWIS-2019) thời gian bắt đầu từ tháng 3/2019, Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội, trong sự kiện Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019.

b) Tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 2 – năm 2019 (SV.STARTUP-2019), tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thời gian dự kiến tháng 9/2019.

3. Công tác hỗ trợ đào tạo

a) Xây dựng các tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên các cơ sở đào tạo; xây dựng các tài liệu truyền cảm hướng và hướng dẫn kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cơ bản cho học sinh trung học phổ thông (THPT);

b) Củng cố và tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; tổ chức các khóa đào tạo cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp các kiến thức về quản trị doanh nghiệp;

c) Phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai Đề án 1665 xây dựng chương trình, hệ thống đào tạo, hệ thống kết nối nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối doanh nghiệp với sinh viên các trường đại học, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, hỗ trợ công tác đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, các hoạt động giao lưu, hội thảo, diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV.

d) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, kết nối, các trường đại học Việt Nam với các trường đại học quốc tế và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của khối học sinh THPT tham dự Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế.

4. Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

a) Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 03 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 03 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV các cơ sở giáo dục, đào tạo, nội dung thí điểm tập trung vào 02 vấn đề:

– Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp. Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp;

– Xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

b) Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

5. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp

a) Hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển khai Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai Đề án 1665;

b) Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

6. Quản lý điều hành Đề án

a) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường đại học theo định hướng khởi nghiệp và đưa vào đánh giá thử nghiệm để các cơ sở đào tạo có căn cứ xây dựng ban hành các chính sách phù hợp đối với giảng viên, sinh viên khởi nghiệp.

b) Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các nhà trường xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

c) Đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng dòng kinh phí riêng cho Đề án 1665 từ năm 2020.

III. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đồng hành cùng với Đề án 1665 chủ động tổ chức hoạt động triển khai Kế hoạch này. Chủ trì việc ban hành các văn bản, công văn đề nghị các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo phối hợp triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

2. Các Cục, Vụ thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch theo danh mục các nhiệm vụ phân công.

3. Các Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp triển khai các nội dung của Kế hoạch.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai thực hiện Đề án cấp hằng năm, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.


Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– VPCP (Vụ KGVX);
– Bộ: TC, KHĐT, KHCN, LĐTBXH (để ph/h);
– Trung ương Đoàn TNCS HCM (để ph/h);
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để ph/h);
– Các ĐH, HV, các trường ĐH, Cao đẳng Sư phạm và Trung cấp sư phạm (để ph/h);
– Các sở GDĐT (để th/h);
– Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 217/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

NỘI DUNG

Thời gian triển khai

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Công tác truyền thông

1.1

Vận hành, duy trì các bài viết chuyên đề trên mạng xã hội, các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình.

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Báo GDTĐ, Trung tâm TTGD, ALO Media, Bạch Gia Media

1.2

Hoàn thiện các hạng mục, duy trì các bài viết, các chuyên đề, cập nhật tài liệu, kết nối thông tin với các cơ sở giáo dục trên cổng khởi nghiệp http://www .congkhoinghiep.vn và Fanpage https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo, Các Sở GDĐT, CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, ALO Media

1.3

Xây dựng 01 chương trình truyền hình về khởi nghiệp, dự kiến thời lượng phát sóng hằng tuần trên VTC, ANTV.

Tháng 6/2019

Vụ GDCTHSSV

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova, JA Việt Nam

2

Hội nghị, hội thảo, giao lưu diễn đàn

2.1

Hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ Lãnh đạo các cơ sở đào tạo về đổi mới sáng tạo xã hội và thúc đẩy khởi nghiệp DNXH trong các cơ sở đào tạo, tại 02 Khu vực

Tháng 4 – 8/2019

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo

2.2

Tổ chức các hội thảo, giao lưu, diễn đàn về khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, giáo viên hướng nghiệp các trường THPT trong toàn quốc

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV; GDTrH

CTCP Tập đoàn Trung nguyên; CTCP Công nghệ Giáo dục Nova; JA Việt Nam

2.3

Hội thảo khu vực Đông Nam Á và tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo các cơ sở đào tạo và giảng viên về phương pháp lồng ghép nội dung DNXH vào Chương trình đào tạo bậc đại học tại Hà Nội

Tháng 6 – 8/2019

Vụ GDĐH; Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo; Trung tâm Sáng tạo xã hội và khởi nghiệp, đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Ngoại Thương;

2.4

Hội thảo thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo (04-06 Hội thảo)

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV; GDTrH; KHCNMT

Các đại học Quốc gia TP. HCM, Hà Nội; Huế, Thái Nguyên; Các trường Đại học: Bách khoa, Kinh tế Quốc dân; Ngoại thương; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665; các cơ sở đào tạo;

2.5

Hội thảo khu vực Đông Nam Á về tích hợp doanh nghiệp xã hội trong nội dung chương trình đào tạo đại học

Tháng 5/2019

Vụ GDDH; GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Đại học KTQD, NT và các cơ sở đào tạo

3

Tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019

3.1

Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SWIS-2019)

Tháng 3/2019

Vụ GDCTHSSV

Tổ công tác triển khai Đề án; CTCP VietNam Silicon Valley Accelerator

3.2

Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SWIS- 2019)

Tháng 4/2019

Vụ GDCTHSSV

Các Vụ GDTrH; KHCNMT; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665; các cơ sở đào tạo; Các Sở GDĐT

3.3

Tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 2 – năm 2019 (SV.STARTUP-2019), tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 9/2019

Vụ GDCTHSSV; Đại học Bách khoa Hà Nội

Các Vụ GDTrH; KHCNMT; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665; các cơ sở đào tạo; Các Sở GDĐT

4

Công tác hỗ trợ đào tạo

4.1

Xây dựng 01 tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

Tháng 3 – 8/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

4.2

Xây dựng 01 tài liệu và triển khai đào tạo kỹ năng toàn diện – nền tảng cốt lõi để Khởi nghiệp thành công tại các nhà trường dành cho Sinh viên và cán bộ giảng viên.

Tháng 4/2019

Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova

4.3

Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên, giáo viên và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp HSSV (15 trường đại học, 20 trường THPT);

Tháng 4 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV; GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova; JA Việt Nam, CTCP Phát triển DV Quốc tế Iwork

4.4

Xây dựng hệ thống đào tạo online để phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp

Tháng 8/2019

Vụ GDCTHSSV

CTCP Phát triển DV Quốc tế Iwork; CTCP tập đoàn EGroup

4.5

Tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo (06 -08 lớp, mỗi lớp 40 học viên)

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

4.6

Đào tạo, tập huấn cho sinh viên các cơ sở đào tạo về Quản trị DNNVV (20 lớp, mỗi lớp 30 sinh viên)

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo, Cục PTDN (Bộ KHĐT)

4.7

Triển khai đào tạo chương trình kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp dành cho khối học sinh, tại Hà Nội

Tháng 5/2019

Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova, Sở GDĐT Hà Nội

4.8

Xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp online để định hướng cho HSSV tại các nhà trường

Tháng 5/2019

Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova

4.9

Tập huấn mở rộng cho 3000 giảng viên và sinh viên đại học về kỹ năng điều phối thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp DNXH qua phương pháp của chương trình Công dân tích cực tại các trường đã có giảng viên được tham gia chương trình TOT trong năm 2018

Tháng 4 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo; Trung tâm Sáng tạo xã hội và khởi nghiệp, đại học Kinh tế Quốc dân.

4.10

Tập huấn tăng cường cho 30 giảng viên nguồn trở thành Điều phối viên quốc gia về thúc đẩy khởi nghiệp DNXH trong trường đại học tại Việt Nam và Quốc tế

Tháng 7 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo;

5

Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

5.1

Xây dựng thí điểm 03 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội

Tháng 3 – 9/2019

Vụ GDCTHSSV

CTCP tập đoàn Trung nguyên

5.2

Hỗ trợ đào tạo và không gian làm việc chung cho các đội đoạt giải Cuộc thi khởi nghiệp hoặc các đội nhóm đăng ký dự án tại 03 khu vực

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova; Bạch Gia Media

5.3

Hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp về tìm nhân sự qua gói dịch vụ của App iwork

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

CTCP Phát triển DV Quốc tế Iwork

5.4

Tổ chức thí điểm mô hình đổi mới sáng tạo xã hội bảo vệ môi trường trong 12 trường THPT tại ba tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tháng 4/2019 – 2/2020

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tham gia dự án

6.

Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp

6.1

Tìm kiếm nguồn vốn xã hội hóa và hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Công ty cổ phần VietNam Silicon Valley Accelerator (VSVA); Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

6.2

Triển khai có hiệu quả Thông tư số 126/2018/TT- BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai Đề án 1665;

Cả năm

Các cơ sở đào tạo

6.3

Đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng dòng kinh phí riêng cho Đề án 1665 từ năm 2020

Tháng 9/2019

Vụ GDCTHSSV

Vụ KHTC

6.4

Vận động các doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ nguồn kinh phí triển khai các nội dung của Đề án 1665

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Alo Media, Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

7.

Hoạt động quản lý điều hành Đề án

7.1

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đại học theo định hướng khởi nghiệp

Tháng 3 – 8/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

7.2

Xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ sở đào tạo triển khai Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai Đề án 1665;

Tháng 3/2019

Vụ GDCTHSSV

7.3

Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các nhà trường xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

Mới đây vào ngày 22/03/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 217/KH-BGDĐT 2019 về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019. Kế hoạch này có hiệu lực từ ngày 22/03/2019. Sau đây là nội dung của Kế hoạch, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Nội dung Kế hoạch 217/KH-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 217/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (Đề án 1665); Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục (Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về khởi nghiệp và chủ động tiếp cận với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. Xây dựng thí điểm các trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại các khu vực nhằm tạo môi trường trải nghiệm cho HSSV.

3. Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở đào tạo; từng bước nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt khởi nghiệp.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Công tác truyền thông

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến tất cả HSSV khai thác, cập nhật thông tin trên http://vvww.congkhoinghiep.vn và Fanpage của Chương trình: https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV;

b) Phối hợp với các doanh nghiệp vận hành các kênh truyền thông trên mạng xã hội, báo chí, truyền hình.

c) Hoàn thiện cổng khởi nghiệp http://www.congkhoinghiep.vn nhằm liên kết cổng khởi nghiệp với tất cả các cơ sở đào tạo, cung cấp tài liệu và các khóa đào tạo Online cho HSSV, tạo kết nối với cổng thông tin khởi nghiệp Quốc gia của Đề án 844.

2. Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019

a) Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 2 – năm 2019 (SWIS-2019) thời gian bắt đầu từ tháng 3/2019, Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hà Nội, trong sự kiện Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019.

b) Tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ 2 – năm 2019 (SV.STARTUP-2019), tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, thời gian dự kiến tháng 9/2019.

3. Công tác hỗ trợ đào tạo

a) Xây dựng các tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên các cơ sở đào tạo; xây dựng các tài liệu truyền cảm hướng và hướng dẫn kiến thức kỹ năng khởi nghiệp cơ bản cho học sinh trung học phổ thông (THPT);

b) Củng cố và tổ chức đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; tổ chức các khóa đào tạo cho các sinh viên, nhóm sinh viên khởi nghiệp các kiến thức về quản trị doanh nghiệp;

c) Phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai Đề án 1665 xây dựng chương trình, hệ thống đào tạo, hệ thống kết nối nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng hệ thống dữ liệu kết nối doanh nghiệp với sinh viên các trường đại học, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, hỗ trợ công tác đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, các hoạt động giao lưu, hội thảo, diễn đàn truyền cảm hứng khởi nghiệp cho HSSV.

d) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, kết nối, các trường đại học Việt Nam với các trường đại học quốc tế và hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của khối học sinh THPT tham dự Cuộc thi khởi nghiệp quốc tế.

4. Tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

a) Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 03 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại 03 khu vực, tạo không gian dùng chung cho HSSV các cơ sở giáo dục, đào tạo, nội dung thí điểm tập trung vào 02 vấn đề:

– Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp. Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp;

– Xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

b) Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm HSSV đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

5. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp

a) Hướng dẫn các cơ sở đào tạo triển khai Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai Đề án 1665;

b) Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

6. Quản lý điều hành Đề án

a) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường đại học theo định hướng khởi nghiệp và đưa vào đánh giá thử nghiệm để các cơ sở đào tạo có căn cứ xây dựng ban hành các chính sách phù hợp đối với giảng viên, sinh viên khởi nghiệp.

b) Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các nhà trường xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

c) Đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng dòng kinh phí riêng cho Đề án 1665 từ năm 2020.

III. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với các Cục, Vụ liên quan, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đồng hành cùng với Đề án 1665 chủ động tổ chức hoạt động triển khai Kế hoạch này. Chủ trì việc ban hành các văn bản, công văn đề nghị các cơ sở đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo phối hợp triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

2. Các Cục, Vụ thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch theo danh mục các nhiệm vụ phân công.

3. Các Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai các hoạt động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm chủ động phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp triển khai các nội dung của Kế hoạch.

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai thực hiện Đề án cấp hằng năm, kinh phí xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.


Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– VPCP (Vụ KGVX);
– Bộ: TC, KHĐT, KHCN, LĐTBXH (để ph/h);
– Trung ương Đoàn TNCS HCM (để ph/h);
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để ph/h);
– Các ĐH, HV, các trường ĐH, Cao đẳng Sư phạm và Trung cấp sư phạm (để ph/h);
– Các sở GDĐT (để th/h);
– Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 217/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

NỘI DUNG

Thời gian triển khai

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Công tác truyền thông

1.1

Vận hành, duy trì các bài viết chuyên đề trên mạng xã hội, các kênh truyền thông, báo chí, truyền hình.

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Báo GDTĐ, Trung tâm TTGD, ALO Media, Bạch Gia Media

1.2

Hoàn thiện các hạng mục, duy trì các bài viết, các chuyên đề, cập nhật tài liệu, kết nối thông tin với các cơ sở giáo dục trên cổng khởi nghiệp http://www .congkhoinghiep.vn và Fanpage https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo, Các Sở GDĐT, CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, ALO Media

1.3

Xây dựng 01 chương trình truyền hình về khởi nghiệp, dự kiến thời lượng phát sóng hằng tuần trên VTC, ANTV.

Tháng 6/2019

Vụ GDCTHSSV

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova, JA Việt Nam

2

Hội nghị, hội thảo, giao lưu diễn đàn

2.1

Hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ Lãnh đạo các cơ sở đào tạo về đổi mới sáng tạo xã hội và thúc đẩy khởi nghiệp DNXH trong các cơ sở đào tạo, tại 02 Khu vực

Tháng 4 – 8/2019

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo

2.2

Tổ chức các hội thảo, giao lưu, diễn đàn về khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, giáo viên hướng nghiệp các trường THPT trong toàn quốc

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV; GDTrH

CTCP Tập đoàn Trung nguyên; CTCP Công nghệ Giáo dục Nova; JA Việt Nam

2.3

Hội thảo khu vực Đông Nam Á và tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo các cơ sở đào tạo và giảng viên về phương pháp lồng ghép nội dung DNXH vào Chương trình đào tạo bậc đại học tại Hà Nội

Tháng 6 – 8/2019

Vụ GDĐH; Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo; Trung tâm Sáng tạo xã hội và khởi nghiệp, đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Ngoại Thương;

2.4

Hội thảo thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo (04-06 Hội thảo)

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV; GDTrH; KHCNMT

Các đại học Quốc gia TP. HCM, Hà Nội; Huế, Thái Nguyên; Các trường Đại học: Bách khoa, Kinh tế Quốc dân; Ngoại thương; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665; các cơ sở đào tạo;

2.5

Hội thảo khu vực Đông Nam Á về tích hợp doanh nghiệp xã hội trong nội dung chương trình đào tạo đại học

Tháng 5/2019

Vụ GDDH; GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Đại học KTQD, NT và các cơ sở đào tạo

3

Tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2019

3.1

Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SWIS-2019)

Tháng 3/2019

Vụ GDCTHSSV

Tổ công tác triển khai Đề án; CTCP VietNam Silicon Valley Accelerator

3.2

Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SWIS- 2019)

Tháng 4/2019

Vụ GDCTHSSV

Các Vụ GDTrH; KHCNMT; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665; các cơ sở đào tạo; Các Sở GDĐT

3.3

Tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 2 – năm 2019 (SV.STARTUP-2019), tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 9/2019

Vụ GDCTHSSV; Đại học Bách khoa Hà Nội

Các Vụ GDTrH; KHCNMT; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665; các cơ sở đào tạo; Các Sở GDĐT

4

Công tác hỗ trợ đào tạo

4.1

Xây dựng 01 tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

Tháng 3 – 8/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

4.2

Xây dựng 01 tài liệu và triển khai đào tạo kỹ năng toàn diện – nền tảng cốt lõi để Khởi nghiệp thành công tại các nhà trường dành cho Sinh viên và cán bộ giảng viên.

Tháng 4/2019

Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova

4.3

Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên, giáo viên và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp HSSV (15 trường đại học, 20 trường THPT);

Tháng 4 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV; GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova; JA Việt Nam, CTCP Phát triển DV Quốc tế Iwork

4.4

Xây dựng hệ thống đào tạo online để phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp

Tháng 8/2019

Vụ GDCTHSSV

CTCP Phát triển DV Quốc tế Iwork; CTCP tập đoàn EGroup

4.5

Tập huấn đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo (06 -08 lớp, mỗi lớp 40 học viên)

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo; Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

4.6

Đào tạo, tập huấn cho sinh viên các cơ sở đào tạo về Quản trị DNNVV (20 lớp, mỗi lớp 30 sinh viên)

Tháng 3 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo, Cục PTDN (Bộ KHĐT)

4.7

Triển khai đào tạo chương trình kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp dành cho khối học sinh, tại Hà Nội

Tháng 5/2019

Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova, Sở GDĐT Hà Nội

4.8

Xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp online để định hướng cho HSSV tại các nhà trường

Tháng 5/2019

Vụ GDCTHSSV; Vụ GDTrH

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova

4.9

Tập huấn mở rộng cho 3000 giảng viên và sinh viên đại học về kỹ năng điều phối thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp DNXH qua phương pháp của chương trình Công dân tích cực tại các trường đã có giảng viên được tham gia chương trình TOT trong năm 2018

Tháng 4 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo; Trung tâm Sáng tạo xã hội và khởi nghiệp, đại học Kinh tế Quốc dân.

4.10

Tập huấn tăng cường cho 30 giảng viên nguồn trở thành Điều phối viên quốc gia về thúc đẩy khởi nghiệp DNXH trong trường đại học tại Việt Nam và Quốc tế

Tháng 7 – 12/2019

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh; Các cơ sở đào tạo;

5

Tạo môi trường hỗ trợ HSSV khởi nghiệp

5.1

Xây dựng thí điểm 03 mô hình trung tâm hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội

Tháng 3 – 9/2019

Vụ GDCTHSSV

CTCP tập đoàn Trung nguyên

5.2

Hỗ trợ đào tạo và không gian làm việc chung cho các đội đoạt giải Cuộc thi khởi nghiệp hoặc các đội nhóm đăng ký dự án tại 03 khu vực

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

CTCP Công nghệ Giáo dục Nova; Bạch Gia Media

5.3

Hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp về tìm nhân sự qua gói dịch vụ của App iwork

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

CTCP Phát triển DV Quốc tế Iwork

5.4

Tổ chức thí điểm mô hình đổi mới sáng tạo xã hội bảo vệ môi trường trong 12 trường THPT tại ba tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tháng 4/2019 – 2/2020

Vụ GDCTHSSV

Hội đồng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tham gia dự án

6.

Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp

6.1

Tìm kiếm nguồn vốn xã hội hóa và hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV.

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Công ty cổ phần VietNam Silicon Valley Accelerator (VSVA); Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

6.2

Triển khai có hiệu quả Thông tư số 126/2018/TT- BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai Đề án 1665;

Cả năm

Các cơ sở đào tạo

6.3

Đề xuất với Bộ Tài chính xây dựng dòng kinh phí riêng cho Đề án 1665 từ năm 2020

Tháng 9/2019

Vụ GDCTHSSV

Vụ KHTC

6.4

Vận động các doanh nghiệp tham gia, hỗ trợ nguồn kinh phí triển khai các nội dung của Đề án 1665

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Alo Media, Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

7.

Hoạt động quản lý điều hành Đề án

7.1

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đại học theo định hướng khởi nghiệp

Tháng 3 – 8/2019

Vụ GDCTHSSV

Các cơ sở đào tạo

7.2

Xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ sở đào tạo triển khai Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai Đề án 1665;

Tháng 3/2019

Vụ GDCTHSSV

7.3

Tổ chức kiểm tra, hỗ trợ các nhà trường xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Cả năm

Vụ GDCTHSSV

Các doanh nghiệp đồng hành cùng Đề án 1665

Related Articles

Back to top button