Học TậpThi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD

Vào ngày 08/07/2021 là ngày cuối cùng mã các bạ sĩ tử sẽ bước vào ngày thi THPT Quốc gia tiếp theo với các môn Khoa học Xã hội: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân. Trong các môn thi này, các thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trong vòng 50 phút mỗi một môn thi sẽ có 40 câu hỏi xoay quanh kiến thức đã học của lớp 11 và lớp 12.

Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân sẽ bao gồm 24 mã đề từ: 301 đến 324. Sau đây, BBBZ sẽ giới thiệu Đáp án tất cả các Mã đề thi và đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án thi GDCD THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn GDCD thi THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 301

81-A 82-A 83-C 84-C 85-B
86-B 87-C 88-B 89-D 90-C
91-B 92-D 93-C 94-A 95-D
96-A 97-A 98-B 99-D 100-A
101-C 102-D 103-A 104-D 105-B
106-B 107-C 108-B 109-A 110-B
111-D 112-C 113-A 114-A 115-B
116-A 117-C 118-D 119-B 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 302

81-D 82-C 83-D 84-B 85-B
86-C 87-C 88-A 89-D 90-B
91-C 92-A 93-A 94-C 95-B
96-C 97-B 98-C 99-D 100-A
101-D 102-B 103-C 104-D 105-B
106-A 107-B 108-B 109-D 110-C
111-C 112-A 113-D 114-A 115-C
116-A 117-D 118-A 119-A 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 303

81-D 82-C 83-B 84-D 85-B
86-C 87-A 88-A 89-A 90-C
91-D 92-B 93-B 94-A 95-C
96-D 97-A 98-C 99-A 100-D
101-D 102-A 103-B 104-C 105-B
106-A 107-A 108-B 109-C 110-B
111-D 112-D 113-B 114-C 115-A
116-D 117-D 118-D 119-C 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 304

81-D 82-C 83-D 84-C 85-D
86-C 87-D 88-C 89-A 90-A
91-D 92-D 93-B 94-D 95-C
96-C 97-B 98-A 99-A 100-B
101-C 102-D 103-D 104-B 105-B
106-B 107-C 108-D 109-C 110-B
111-D 112-B 113-C 114-D 115-D
116-B 117-D 118-C 119-B 120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 305

81. D 82. B 83. C 84. A 85. A 86. C 87. D 88. C 89. B 90. C
91. A 92. A 93. B 94. B 95. C 96. C 97. D 98. A 99. D 100. D
101. A 102. C 103. A 104. A 105. D 106. D 107. D 108. C 109. A 110. A
111. D 112. A 113. C 114. A 115. C 116. C 117. D 118. D 119. A 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 306

81. D 82. A 83. C 84. A 85. D 86. C 87. D 88. D 89. C 90. B
91. A 92. A 93. B 94. B 95. B 96. D 97. C 98. C 99. D 100. C
101. D 102. D 103. A 104. A 105. B 106. C 107. A 108. B 109. B 110. D
111. A 112. D 113. B 114. A 115. A 116. C 117. B 118. C 119. B 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 307

81. D 82. B 83. D 84. A 85. A 86. A 87. B 88. B 89. C 90. B
91. D 92. A 93. D 94. C 95. D 96. B 97. A 98. D 99. D 100. C
101. D 102. B 103. C 104. D 105. C 106. D 107. D 108. D 109. C 110. C
111. B 112. B 113. D 114. B 115. B 116. B 117. C 118. C 119. D 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 308

81. B 82. D 83. D 84. B 85. A 86. D 87. A 88. C 89. B 90. C
91. C 92. B 93. B 94. A 95. D 96. B 97. C 98. D 99. A 100. A
101. C 102. D 103. D 104. A 105. B 106. B 107. B 108. D 109. B 110. D
111. A 112. B 113. C 114. B 115. C 116. D 117. A 118. B 119. A 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 309

81. B 82. C 83. D 84. C 85. B 86. A 87. B 88. A 89. C 90. B
91. D 92. A 93. A 94. D 95. B 96. A 97. A 98. B 99. D 100. C
101. B 102. B 103. D 104. D 105. A 106. A 107. D 108. D 109. C 110. C
111. C 112. D 113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. D 119. C 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 310

81. B 82. B 83. A 84. B 85. C 86. D 87. B 88. A 89. D 90. C
91. D 92. D 93. A 94. D 95. C 96. C 97. A 98. A 99. A 100. C
101. C 102. C 103. A 104. B 105. A 106. C 107. A 108. C 109. C 110. A
111. C 112. C 113. C 114. D 115. A 116. C 117. C 118. A 119. D 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 311

81. C 82. C 83. B 84. C 85. B 86. C 87. C 88. A 89. A 90. D
91. B 92. D 93. B 94. B 95. A 96. B 97. C 98. C 99. D 100. C
101. A 102. D 103. D 104. A 105. C 106. B 107. C 108. A 109. C 110. C
111. D 112. D 113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. D 119. D 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 312

81. D 82. A 83. D 84. D 85. B 86. B 87. C 88. B 89. B 90. A
91. C 92. A 93. A 94. D 95. D 96. C 97. B 98. D 99. C 100. D
101. D 102. C 103. A 104. D 105. D 106. C 107. C 108. B 109. B 110. C
111. B 112. A 113. C 114. B 115. C 116. B 117. A 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 313

81. B 82. B 83. D 84. D 85. B 86. C 87. D 88. D 89. A 90. C
91. C 92. A 93. C 94. C 95. A 96. C 97. B 98. D 99. C 100. A
101. A 102. C 103. D 104. B 105. D 106. A 107. B 108. C 109. A 110. D
111. A 112. D 113. B 114. A 115. B 116. B 117. A 118. C 119. C 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 314

81. B 82. D 83. B 84. C 85. A 86. C 87. C 88. A 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. A 95. D 96. B 97. B 98. D 99. D 100. A
101. B 102. B 103. A 104. A 105. D 106. D 107. D 108. B 109. B 110. A
111. B 112. B 113. D 114. A 115. D 116. A 117. A 118. B 119. D 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 315

81. B 82. D 83. C 84. A 85. A 86. B 87. A 88. A 89. C 90. B
91. D 92. B 93. B 94. C 95. D 96. B 97. C 98. C 99. D 100. D
101. C 102. B 103. A 104. D 105. C 106. D 107. B 108. B 109. C 110. D
111. C 112. D 113. B 114. C 115. A 116. C 117. B 118. C 119. A 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 316

81. A 82. D 83. C 84. C 85. D 86. D 87. A 88. A 89. D 90. B
91. A 92. B 93. A 94. B 95. D 96. A 97. B 98. B 99. D 100. A
101. D 102. B 103. C 104. B 105. C 106. C 107. C 108. B 109. A 110. B
111. C 112. D 113. B 114. A 115. A 116. C 117. D 118. B 119. C 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 317

81. C 82. D 83. B 84. B 85. C 86. A 87. B 88. A 89. B 90. B
91. C 92. C 93. A 94. D 95. D 96. A 97. B 98. A 99. B 100. D
101. C 102. A 103. A 104. C 105. A 106. C 107. C 108. B 109. A 110. B
111. B 112. C 113. A 114. B 115. A 116. C 117. A 118. B 119. C 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 318

81. A 82. D 83. B 84. C 85. B 86. A 87. D 88. C 89. D 90. C
91. B 92. B 93. A 94. B 95. A 96. A 97. C 98. C 99. C 100. A
101. D 102. D 103. A 104. B 105. B 106. C 107. B 108. C 109. B 110. C
111. C 112. D 113. D 114. B 115. A 116. D 117. A 118. B 119. A 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 319

81. D 82. D 83. C 84. B 85. A 86. D 87. C 88. A 89. B 90. B
91. B 92. D 93. C 94. A 95. D 96. B 97. C 98. A 99. A 100. A
101. D 102. B 103. C 104. B 105. D 106. C 107. A 108. B 109. A 110. C
111. C 112. A 113. D 114. C 115. A 116. D 117. A 118. C 119. C 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 320

81. A 82. A 83. B 84. C 85. B 86. D 87. D 88. B 89. C 90. A
91. C 92. D 93. D 94. D 95. B 96. A 97. C 98. C 99. B 100. A
101. B 102. D 103. B 104. B 105. A 106. C 107. D 108. D 109. B 110. B
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 321

81. C 82. B 83. D 84. B 85. B 86. A 87. A 88. B 89. B 90. C
91. C 92. D 93. A 94. C 95. A 96. D 97. A 98. D 99. D 100. A
101. D 102. D 103. B 104. A 105. B 106. A 107. B 108. A 109. D 110. B
111. A 112. D 113. D 114. B 115. D 116. B 117. D 118. D 119. A 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 322

81. D 82. C 83. D 84. C 85. A 86. B 87. B 88. C 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. B 95. D 96. C 97. D 98. A 99. C 100. A
101. B 102. D 103. C 104. D 105. B 106. B 107. A 108. C 109. D 110. A
111. D 112. D 113. B 114. B 115. A 116. D 117. A 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 323

81. C 82. B 83. C 84. A 85. A 86. B 87. D 88. B 89. C 90. C
91. B 92. B 93. A 94. B 95. C 96. B 97. C 98. A 99. B 100. C
101. A 102. C 103. D 104. B 105. A 106. A 107. D 108. D 109. B 110. C
111. D 112. A 113. C 114. B 115. D 116. D 117. B 118. A 119. A 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 324

81. A 82. A 83. B 84. B 85. A 86. D 87. B 88. B 89. A 90. A
91. B 92. D 93. B 94. C 95. C 96. D 97. D 98. A 99. C 100. A
101. A 102. B 103. B 104. C 105. C 106. B 107. B 108. C 109. C 110. A
111. C 112. D 113. C 114. B 115. A 116. C 117. C 118. B 119. A 120. A

Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn GDCD – Mã đề 305

Mã đề 305 - mặt 1
Mã đề 305 - mặt 2
Mã đề 305 - mặt 3
Mã đề 305 - mặt 4

>>>> Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật đáp án ngay sau khi các thí sinh ra khỏi phòng thi

Vào ngày 08/07/2021 là ngày cuối cùng mã các bạ sĩ tử sẽ bước vào ngày thi THPT Quốc gia tiếp theo với các môn Khoa học Xã hội: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân. Trong các môn thi này, các thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trong vòng 50 phút mỗi một môn thi sẽ có 40 câu hỏi xoay quanh kiến thức đã học của lớp 11 và lớp 12.

Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân sẽ bao gồm 24 mã đề từ: 301 đến 324. Sau đây, BBBZ sẽ giới thiệu Đáp án tất cả các Mã đề thi và đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án thi GDCD THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án môn GDCD thi THPT quốc gia 2021

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 301

81-A 82-A 83-C 84-C 85-B
86-B 87-C 88-B 89-D 90-C
91-B 92-D 93-C 94-A 95-D
96-A 97-A 98-B 99-D 100-A
101-C 102-D 103-A 104-D 105-B
106-B 107-C 108-B 109-A 110-B
111-D 112-C 113-A 114-A 115-B
116-A 117-C 118-D 119-B 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 302

81-D 82-C 83-D 84-B 85-B
86-C 87-C 88-A 89-D 90-B
91-C 92-A 93-A 94-C 95-B
96-C 97-B 98-C 99-D 100-A
101-D 102-B 103-C 104-D 105-B
106-A 107-B 108-B 109-D 110-C
111-C 112-A 113-D 114-A 115-C
116-A 117-D 118-A 119-A 120-D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 303

81-D 82-C 83-B 84-D 85-B
86-C 87-A 88-A 89-A 90-C
91-D 92-B 93-B 94-A 95-C
96-D 97-A 98-C 99-A 100-D
101-D 102-A 103-B 104-C 105-B
106-A 107-A 108-B 109-C 110-B
111-D 112-D 113-B 114-C 115-A
116-D 117-D 118-D 119-C 120-A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 304

81-D 82-C 83-D 84-C 85-D
86-C 87-D 88-C 89-A 90-A
91-D 92-D 93-B 94-D 95-C
96-C 97-B 98-A 99-A 100-B
101-C 102-D 103-D 104-B 105-B
106-B 107-C 108-D 109-C 110-B
111-D 112-B 113-C 114-D 115-D
116-B 117-D 118-C 119-B 120-C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 305

81. D 82. B 83. C 84. A 85. A 86. C 87. D 88. C 89. B 90. C
91. A 92. A 93. B 94. B 95. C 96. C 97. D 98. A 99. D 100. D
101. A 102. C 103. A 104. A 105. D 106. D 107. D 108. C 109. A 110. A
111. D 112. A 113. C 114. A 115. C 116. C 117. D 118. D 119. A 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 306

81. D 82. A 83. C 84. A 85. D 86. C 87. D 88. D 89. C 90. B
91. A 92. A 93. B 94. B 95. B 96. D 97. C 98. C 99. D 100. C
101. D 102. D 103. A 104. A 105. B 106. C 107. A 108. B 109. B 110. D
111. A 112. D 113. B 114. A 115. A 116. C 117. B 118. C 119. B 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 307

81. D 82. B 83. D 84. A 85. A 86. A 87. B 88. B 89. C 90. B
91. D 92. A 93. D 94. C 95. D 96. B 97. A 98. D 99. D 100. C
101. D 102. B 103. C 104. D 105. C 106. D 107. D 108. D 109. C 110. C
111. B 112. B 113. D 114. B 115. B 116. B 117. C 118. C 119. D 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 308

81. B 82. D 83. D 84. B 85. A 86. D 87. A 88. C 89. B 90. C
91. C 92. B 93. B 94. A 95. D 96. B 97. C 98. D 99. A 100. A
101. C 102. D 103. D 104. A 105. B 106. B 107. B 108. D 109. B 110. D
111. A 112. B 113. C 114. B 115. C 116. D 117. A 118. B 119. A 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 309

81. B 82. C 83. D 84. C 85. B 86. A 87. B 88. A 89. C 90. B
91. D 92. A 93. A 94. D 95. B 96. A 97. A 98. B 99. D 100. C
101. B 102. B 103. D 104. D 105. A 106. A 107. D 108. D 109. C 110. C
111. C 112. D 113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. D 119. C 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 310

81. B 82. B 83. A 84. B 85. C 86. D 87. B 88. A 89. D 90. C
91. D 92. D 93. A 94. D 95. C 96. C 97. A 98. A 99. A 100. C
101. C 102. C 103. A 104. B 105. A 106. C 107. A 108. C 109. C 110. A
111. C 112. C 113. C 114. D 115. A 116. C 117. C 118. A 119. D 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 311

81. C 82. C 83. B 84. C 85. B 86. C 87. C 88. A 89. A 90. D
91. B 92. D 93. B 94. B 95. A 96. B 97. C 98. C 99. D 100. C
101. A 102. D 103. D 104. A 105. C 106. B 107. C 108. A 109. C 110. C
111. D 112. D 113. C 114. A 115. C 116. A 117. D 118. D 119. D 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 312

81. D 82. A 83. D 84. D 85. B 86. B 87. C 88. B 89. B 90. A
91. C 92. A 93. A 94. D 95. D 96. C 97. B 98. D 99. C 100. D
101. D 102. C 103. A 104. D 105. D 106. C 107. C 108. B 109. B 110. C
111. B 112. A 113. C 114. B 115. C 116. B 117. A 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 313

81. B 82. B 83. D 84. D 85. B 86. C 87. D 88. D 89. A 90. C
91. C 92. A 93. C 94. C 95. A 96. C 97. B 98. D 99. C 100. A
101. A 102. C 103. D 104. B 105. D 106. A 107. B 108. C 109. A 110. D
111. A 112. D 113. B 114. A 115. B 116. B 117. A 118. C 119. C 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 314

81. B 82. D 83. B 84. C 85. A 86. C 87. C 88. A 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. A 95. D 96. B 97. B 98. D 99. D 100. A
101. B 102. B 103. A 104. A 105. D 106. D 107. D 108. B 109. B 110. A
111. B 112. B 113. D 114. A 115. D 116. A 117. A 118. B 119. D 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 315

81. B 82. D 83. C 84. A 85. A 86. B 87. A 88. A 89. C 90. B
91. D 92. B 93. B 94. C 95. D 96. B 97. C 98. C 99. D 100. D
101. C 102. B 103. A 104. D 105. C 106. D 107. B 108. B 109. C 110. D
111. C 112. D 113. B 114. C 115. A 116. C 117. B 118. C 119. A 120. A

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 316

81. A 82. D 83. C 84. C 85. D 86. D 87. A 88. A 89. D 90. B
91. A 92. B 93. A 94. B 95. D 96. A 97. B 98. B 99. D 100. A
101. D 102. B 103. C 104. B 105. C 106. C 107. C 108. B 109. A 110. B
111. C 112. D 113. B 114. A 115. A 116. C 117. D 118. B 119. C 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 317

81. C 82. D 83. B 84. B 85. C 86. A 87. B 88. A 89. B 90. B
91. C 92. C 93. A 94. D 95. D 96. A 97. B 98. A 99. B 100. D
101. C 102. A 103. A 104. C 105. A 106. C 107. C 108. B 109. A 110. B
111. B 112. C 113. A 114. B 115. A 116. C 117. A 118. B 119. C 120. C

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 318

81. A 82. D 83. B 84. C 85. B 86. A 87. D 88. C 89. D 90. C
91. B 92. B 93. A 94. B 95. A 96. A 97. C 98. C 99. C 100. A
101. D 102. D 103. A 104. B 105. B 106. C 107. B 108. C 109. B 110. C
111. C 112. D 113. D 114. B 115. A 116. D 117. A 118. B 119. A 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 319

81. D 82. D 83. C 84. B 85. A 86. D 87. C 88. A 89. B 90. B
91. B 92. D 93. C 94. A 95. D 96. B 97. C 98. A 99. A 100. A
101. D 102. B 103. C 104. B 105. D 106. C 107. A 108. B 109. A 110. C
111. C 112. A 113. D 114. C 115. A 116. D 117. A 118. C 119. C 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 320

81. A 82. A 83. B 84. C 85. B 86. D 87. D 88. B 89. C 90. A
91. C 92. D 93. D 94. D 95. B 96. A 97. C 98. C 99. B 100. A
101. B 102. D 103. B 104. B 105. A 106. C 107. D 108. D 109. B 110. B
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 321

81. C 82. B 83. D 84. B 85. B 86. A 87. A 88. B 89. B 90. C
91. C 92. D 93. A 94. C 95. A 96. D 97. A 98. D 99. D 100. A
101. D 102. D 103. B 104. A 105. B 106. A 107. B 108. A 109. D 110. B
111. A 112. D 113. D 114. B 115. D 116. B 117. D 118. D 119. A 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 322

81. D 82. C 83. D 84. C 85. A 86. B 87. B 88. C 89. D 90. B
91. A 92. B 93. C 94. B 95. D 96. C 97. D 98. A 99. C 100. A
101. B 102. D 103. C 104. D 105. B 106. B 107. A 108. C 109. D 110. A
111. D 112. D 113. B 114. B 115. A 116. D 117. A 118. C 119. B 120. B

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 323

81. C 82. B 83. C 84. A 85. A 86. B 87. D 88. B 89. C 90. C
91. B 92. B 93. A 94. B 95. C 96. B 97. C 98. A 99. B 100. C
101. A 102. C 103. D 104. B 105. A 106. A 107. D 108. D 109. B 110. C
111. D 112. A 113. C 114. B 115. D 116. D 117. B 118. A 119. A 120. D

Đáp án môn Giáo dục công dân – Mã đề 324

81. A 82. A 83. B 84. B 85. A 86. D 87. B 88. B 89. A 90. A
91. B 92. D 93. B 94. C 95. C 96. D 97. D 98. A 99. C 100. A
101. A 102. B 103. B 104. C 105. C 106. B 107. B 108. C 109. C 110. A
111. C 112. D 113. C 114. B 115. A 116. C 117. C 118. B 119. A 120. A

Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn GDCD – Mã đề 305

Mã đề 305 - mặt 1
Mã đề 305 - mặt 2
Mã đề 305 - mặt 3
Mã đề 305 - mặt 4

>>>> Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật đáp án ngay sau khi các thí sinh ra khỏi phòng thi

Related Articles

Back to top button