Học TậpThi THPT Quốc Gia

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2021 (Full 24 mã đề)

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2021 với đầy đủ đáp án của 24 mã đề, giúp các em tham khảo, so sánh với đáp án bài thi của mình thuận tiện hơn. Môn Vật lí nằm trong tổ hợp Khoa học tự nhiên thi vào sáng ngày 8/7/2021.

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2021 bao gồm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán…

Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Vật lí

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 201

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C
11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. B 17. A 18.C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. D 33.D 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 202

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. A 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. A
31. D 32. B 33. A 34. D 35. D 36. A 37. C 38. D 39. A 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 203

1-B 6-A 11-A 16-C 21-D 26-A 31-C 36-C
2-B 7-D 12-B 17-B 22-D 27-A 32-B 37-D
3-C 8-A 13-B 18-C 23-A 28-B 33-D 38-B
4-A 9-D 14-C 19-A 24-D 29-A 34-D 39-D
5-C 10-D 15-C 20-C 25-D 30-B 35-B 40-C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 204

1-A 6-C 11-C 16-B 21-C 26-D 31-B 36-B
2-A 7-A 12-B 17-C 22-A 27-A 32-D 37-A
3-D 8-D 13-C 18-B 23-A 28-B 33-B 38-D
4-D 9-A 14-C 19-B 24-C 29-C 34-C 39-D
5-C 10-D 15-C 20-A 25-A 30-B 35-D 40-D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 205

1. B 2. A 3. B 4. C 5.C 6. C 7. B 8. B 9.C 10. D
11. A 12. A 13. B 14. D 15. A 16. D 17. C 18.C 19.D 20.B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. D 26. A 27. A 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. B 34. C 35. B 36. A 37. C 38. B 39. D 40. D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 206

1. C 2. D 3. D 4. C 5. A 6. C 7.B 8. D 9.A 10.C
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20.D
21. D 22. B 23. D 24. A 25. D 26. A 27. B 28. A 29. B 30.C
31. C 32. B 33. A 34. C 35. A 36.B 37.C 38. A 39. D 40.B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 207

1. B 2.D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18.C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33. C 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 208

1-D 6-D 11-C 16-B 21-C 26-D 31-D 36-B
2-A 7-B 12-B 17-B 22-B 27-B 32-A 37-B
3-D 8-A 13-D 18-D 23-A 28-A 33-D 38-C
4-C 9-C 14-C 19-B 24-B 29-D 34-A 39-A
5-A 10-C 15-C 20-D 25-D 30-A 35-C 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 209

1.A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7.A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. D 13. D 14.D 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.A 33. D 34. D 35. B 36. A 37. D 38. A 39.C 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 210

1-A 6-D 11-D 16-D 21-A 26-B 31-A 36-C
2-C 7-B 12-B 17-B 22-B 27-C 32-C 37-C
3-A 8-D 13-D 18-C 23-C 28-D 33-D 38-B
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-C 34-B 39-A
5-D 10-A 15-D 20-C 25-C 30-A 35-A 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 211

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. C 23. A 24. D 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D
31. D 32. A 33. A 34. D 35. B 36. B 37. D 38. B 39. B 40. A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 212

1. D 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. A 12. C 13. A 14. C 15. D 16. A 17. D 18. C 19. C 20. B
21. B 22. D 23. A 24. A 25. C 26. A 27. C 28. B 29. A 30. A
31. D 32. C 33. B 34. B 35. B 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 213

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. B
11. D 12. C 13.D 14.A 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. A
21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. B 28. B 29. C 30. D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.B 37.C 38.C 39.D 40.A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 214

1-C 6-B 11-B 16-D 21-B 26-A 31-B 36-
2-C 7-C 12-C 17-B 22-C 27-A 32-C 37-C
3-A 8-B 13-A 18-A 23-D 28-A 33-A 38-B
4-D 9-C 14-C 19-B 24-C 29-B 34-C 39-A
5-C 10-D 15-B 20-A 25-B 30-C 35-B 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 215

1- B 6-C 11-C 16-A 21-A 26-C 31-B 36-D
2-D 7-D 12-C 17-A 22-A 27-C 32-B 37-B
3-D 8-A 13-B 18-C 23-B 28-D 33-A 38-A
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-B 34-B 39-D
5-B 10-C 15-C 20-D 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 216

1. D 2. C 3. B 4.B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10.C
11. B 12.D 13. B 14. D 15. B 16. B 17.B 18. A 19. A 20. D
21. D 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31.B 32.A 33.B 34.D 35.B 36.C 37.B 38.A 39.D 40.D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 217

1. D 2. C 3. A 4. A 5. B 6. D 7. A 8. A 9. A 10. B
11. C 12. C 13. B 14. D 15.D 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. B 25.C 26. A 27. C 28.D 29. D 30. B
31. D 32. C 33. B 34. B 35. A 36.D 37. C 38. B 39. D 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 218

1-C 6-D 11-B 16-C 21-C 26-D 31-B 36-A
2-A 7-D 12-D 17-C 22-C 27-D 32-A 37-C
3-C 8-D 13-D 18-A 23-C 28-D 33-D 38-B
4-A 9-A 14-C 19-B 24-B 29-A 34-C 39-A
5-D 10-A 15-B 20-D 25-D 30-A 35-A 40-C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 219

1-A 6-D 11-B 16-A 21-C 26-D 31-D 36-D
2-D 7-D 12-D 17-B 22-C 27-D 32-C 37-D
3-B 8-A 13-C 18-D 23-C 28-C 33-C 38-C
4-A 9-A 14-A 19-C 24-A 29-D 34-A 39-C
5-A 10-C 15-A 20-A 25-A 30-A 35-D 40-B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 220

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23.C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. D 34. A 35. A 36. A 37. C 38. D 39. D 40. A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 221

1-B 6-C 11-A 16-B 21-B 26-B 31-B 36-D
2-A 7-D 12-A 17-C 22-C 27-B 32-C 37-D
3-C 8-D 13-A 18-D 23-B 28-C 33-B 38-C
4-C 9-D 14-D 19-C 24-D 29-D 34-B 39-B
5-D 10-C 15-C 20-C 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 222

1-B 6-C 11-C 16-D 21-D 26-B 31-A 36-D
2-A 7-C 12-D 17-C 22-A 27-B 32-A 37-C
3-B 8-A 13-D 18-C 23-B 28-C 33-C 38-B
4-B 9-D 14-D 19-C 24-C 29-C 34-D 39-A
5-A 10-B 15-A 20-A 25-A 30-B 35-D 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 223

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. D 28. B 29. C 30. B
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 224

1-A 6-B 11-B 16-B 21-D 26-B 31-C 36-B
2-D 7-A 12-A 17-C 22-B 27-B 32-A 37-B
3-B 8-D 13-C 18-B 23-A 28-A 33-C 38-A
4-D 9-A 14-C 19-D 24-A 29-C 34-D 39-C
5-C 10-A 15-A 20-A 25-C 30-C 35-C 40-C

Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Vật lí

>> Chúng tôi sẽ cập nhật đáp án ngay sau khi các em ra khỏi phòng thi!

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2021 với đầy đủ đáp án của 24 mã đề, giúp các em tham khảo, so sánh với đáp án bài thi của mình thuận tiện hơn. Môn Vật lí nằm trong tổ hợp Khoa học tự nhiên thi vào sáng ngày 8/7/2021.

Đáp án đề thi môn Vật lý THPT Quốc gia 2021 bao gồm 24 mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo thêm đáp án môn Ngữ văn, Toán…

Đáp án môn Lý THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Vật lí

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 201

1. D 2. A 3. C 4. B 5. C 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C
11. C 12. C 13. D 14. D 15. B 16. B 17. A 18.C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. C 24. A 25. A 26. A 27. B 28. A 29. D 30. D
31. B 32. D 33.D 34. D 35. A 36. D 37. A 38. D 39. C 40. C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 202

1. D 2. C 3. A 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. C 10. B
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. A 19. D 20. D
21. B 22. C 23. D 24. C 25. A 26. B 27. A 28. D 29. A 30. A
31. D 32. B 33. A 34. D 35. D 36. A 37. C 38. D 39. A 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 203

1-B 6-A 11-A 16-C 21-D 26-A 31-C 36-C
2-B 7-D 12-B 17-B 22-D 27-A 32-B 37-D
3-C 8-A 13-B 18-C 23-A 28-B 33-D 38-B
4-A 9-D 14-C 19-A 24-D 29-A 34-D 39-D
5-C 10-D 15-C 20-C 25-D 30-B 35-B 40-C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 204

1-A 6-C 11-C 16-B 21-C 26-D 31-B 36-B
2-A 7-A 12-B 17-C 22-A 27-A 32-D 37-A
3-D 8-D 13-C 18-B 23-A 28-B 33-B 38-D
4-D 9-A 14-C 19-B 24-C 29-C 34-C 39-D
5-C 10-D 15-C 20-A 25-A 30-B 35-D 40-D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 205

1. B 2. A 3. B 4. C 5.C 6. C 7. B 8. B 9.C 10. D
11. A 12. A 13. B 14. D 15. A 16. D 17. C 18.C 19.D 20.B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. D 26. A 27. A 28. D 29. D 30. C
31. A 32. D 33. B 34. C 35. B 36. A 37. C 38. B 39. D 40. D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 206

1. C 2. D 3. D 4. C 5. A 6. C 7.B 8. D 9.A 10.C
11. A 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D 17. D 18. B 19. A 20.D
21. D 22. B 23. D 24. A 25. D 26. A 27. B 28. A 29. B 30.C
31. C 32. B 33. A 34. C 35. A 36.B 37.C 38. A 39. D 40.B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 207

1. B 2.D 3. D 4. D 5. A 6. A 7. A 8. D 9. A 10. D
11. C 12. B 13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18.C 19. B 20. D
21. A 22. A 23. D 24. B 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. B
31. B 32. A 33. C 34. A 35. C 36. A 37. C 38. A 39. B 40. C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 208

1-D 6-D 11-C 16-B 21-C 26-D 31-D 36-B
2-A 7-B 12-B 17-B 22-B 27-B 32-A 37-B
3-D 8-A 13-D 18-D 23-A 28-A 33-D 38-C
4-C 9-C 14-C 19-B 24-B 29-D 34-A 39-A
5-A 10-C 15-C 20-D 25-D 30-A 35-C 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 209

1.A 2. D 3. B 4. C 5. B 6. A 7.A 8. D 9. C 10. D
11. B 12. D 13. D 14.D 15. C 16. B 17. A 18. B 19. C 20. B
21. D 22. D 23. A 24. B 25. B 26. D 27. D 28. D 29. A 30. A
31. B 32.A 33. D 34. D 35. B 36. A 37. D 38. A 39.C 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 210

1-A 6-D 11-D 16-D 21-A 26-B 31-A 36-C
2-C 7-B 12-B 17-B 22-B 27-C 32-C 37-C
3-A 8-D 13-D 18-C 23-C 28-D 33-D 38-B
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-C 34-B 39-A
5-D 10-A 15-D 20-C 25-C 30-A 35-A 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 211

1. B 2. C 3. C 4. D 5. C 6. A 7. A 8. D 9. C 10. C
11. B 12. C 13. C 14. D 15. A 16. B 17. D 18. C 19. B 20. D
21. B 22. C 23. A 24. D 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B 30. D
31. D 32. A 33. A 34. D 35. B 36. B 37. D 38. B 39. B 40. A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 212

1. D 2. B 3. B 4. D 5. D 6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
11. A 12. C 13. A 14. C 15. D 16. A 17. D 18. C 19. C 20. B
21. B 22. D 23. A 24. A 25. C 26. A 27. C 28. B 29. A 30. A
31. D 32. C 33. B 34. B 35. B 36. C 37. D 38. C 39. A 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 213

1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. B 7. B 8. A 9. A 10. B
11. D 12. C 13.D 14.A 15. D 16. A 17. C 18. A 19. D 20. A
21. C 22. B 23. C 24. A 25. D 26. B 27. B 28. B 29. C 30. D
31.C 32.D 33.B 34.B 35.B 36.B 37.C 38.C 39.D 40.A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 214

1-C 6-B 11-B 16-D 21-B 26-A 31-B 36-
2-C 7-C 12-C 17-B 22-C 27-A 32-C 37-C
3-A 8-B 13-A 18-A 23-D 28-A 33-A 38-B
4-D 9-C 14-C 19-B 24-C 29-B 34-C 39-A
5-C 10-D 15-B 20-A 25-B 30-C 35-B 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 215

1- B 6-C 11-C 16-A 21-A 26-C 31-B 36-D
2-D 7-D 12-C 17-A 22-A 27-C 32-B 37-B
3-D 8-A 13-B 18-C 23-B 28-D 33-A 38-A
4-C 9-B 14-A 19-D 24-B 29-B 34-B 39-D
5-B 10-C 15-C 20-D 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 216

1. D 2. C 3. B 4.B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10.C
11. B 12.D 13. B 14. D 15. B 16. B 17.B 18. A 19. A 20. D
21. D 22. A 23. D 24. D 25. B 26. D 27. B 28. A 29. A 30. A
31.B 32.A 33.B 34.D 35.B 36.C 37.B 38.A 39.D 40.D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 217

1. D 2. C 3. A 4. A 5. B 6. D 7. A 8. A 9. A 10. B
11. C 12. C 13. B 14. D 15.D 16. D 17. A 18. B 19. D 20. A
21. A 22. B 23. B 24. B 25.C 26. A 27. C 28.D 29. D 30. B
31. D 32. C 33. B 34. B 35. A 36.D 37. C 38. B 39. D 40. B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 218

1-C 6-D 11-B 16-C 21-C 26-D 31-B 36-A
2-A 7-D 12-D 17-C 22-C 27-D 32-A 37-C
3-C 8-D 13-D 18-A 23-C 28-D 33-D 38-B
4-A 9-A 14-C 19-B 24-B 29-A 34-C 39-A
5-D 10-A 15-B 20-D 25-D 30-A 35-A 40-C

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 219

1-A 6-D 11-B 16-A 21-C 26-D 31-D 36-D
2-D 7-D 12-D 17-B 22-C 27-D 32-C 37-D
3-B 8-A 13-C 18-D 23-C 28-C 33-C 38-C
4-A 9-A 14-A 19-C 24-A 29-D 34-A 39-C
5-A 10-C 15-A 20-A 25-A 30-A 35-D 40-B

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 220

1. D 2. B 3. D 4. C 5. B 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C
11. D 12. A 13. D 14. A 15. C 16. D 17. C 18. C 19. A 20. D
21. A 22. C 23.C 24. A 25. D 26. D 27. C 28. A 29. A 30. C
31. C 32. A 33. D 34. A 35. A 36. A 37. C 38. D 39. D 40. A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 221

1-B 6-C 11-A 16-B 21-B 26-B 31-B 36-D
2-A 7-D 12-A 17-C 22-C 27-B 32-C 37-D
3-C 8-D 13-A 18-D 23-B 28-C 33-B 38-C
4-C 9-D 14-D 19-C 24-D 29-D 34-B 39-B
5-D 10-C 15-C 20-C 25-B 30-C 35-D 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 222

1-B 6-C 11-C 16-D 21-D 26-B 31-A 36-D
2-A 7-C 12-D 17-C 22-A 27-B 32-A 37-C
3-B 8-A 13-D 18-C 23-B 28-C 33-C 38-B
4-B 9-D 14-D 19-C 24-C 29-C 34-D 39-A
5-A 10-B 15-A 20-A 25-A 30-B 35-D 40-A

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 223

1. B 2. A 3. A 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. D
11. D 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. C 18. D 19. C 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. C 26. D 27. D 28. B 29. C 30. B
31. B 32. C 33. C 34. B 35. C 36. D 37. C 38. B 39. B 40. D

Đáp án môn Vật lý – Mã đề 224

1-A 6-B 11-B 16-B 21-D 26-B 31-C 36-B
2-D 7-A 12-A 17-C 22-B 27-B 32-A 37-B
3-B 8-D 13-C 18-B 23-A 28-A 33-C 38-A
4-D 9-A 14-C 19-D 24-A 29-C 34-D 39-C
5-C 10-A 15-A 20-A 25-C 30-C 35-C 40-C

Đề thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Vật lí

>> Chúng tôi sẽ cập nhật đáp án ngay sau khi các em ra khỏi phòng thi!

Related Articles

Back to top button