Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 707/BHXH-CNTT

Mới đây vào ngày 11/03/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 707/BHXH-CNTT về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Công văn có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. Sau đây là nội dung của công văn mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 707/BHXH-CNTT
V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT). BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Chế độ BHXH và phòng Giám định thực hiện:

– Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở KBCB thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018.

– Hướng dẫn các cơ sở KBCB tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Y tế;
– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

……………

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây

Mới đây vào ngày 11/03/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 707/BHXH-CNTT về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Công văn có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. Sau đây là nội dung của công văn mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 707/BHXH-CNTT
V/v tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT). BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Chế độ BHXH và phòng Giám định thực hiện:

– Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở KBCB thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018.

– Hướng dẫn các cơ sở KBCB tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (chi tiết theo hướng dẫn tại Phục lục gửi kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Y tế;
– Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

……………

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây

Related Articles

Back to top button