Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 291/KCB-PHCN&GĐ

Vào ngày 27/03/2019 Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã ban hành Công văn 291/KCB-PHCN&GĐ về việc liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe. Công văn có hiệu lực từ ngày 27/03/2019. Sau đây là nội dung của công văn, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Nội dung Công văn 291/KCB-PHCN&GĐ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 291/KCB-PHCN&GĐ
V/v liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện KSK

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bệnh viện, Viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ;
– Y tế Bộ, ngành.

Thời gian qua, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhận được công văn của nhiều Đơn vị báo cáo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe (trong đó có công văn của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai). Sau khi xem xét, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn khám sức khỏe” có hiệu lực thi hành thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc khi công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

2. Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP về “Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Tại Điều 23 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP đã quy định điều kiện về nhân sự, về chuyên môn, về trang thiết bị …để các Bệnh viện phải đáp ứng trước khi công bố thực hiện khám sức khỏe và cấp Giấy chứng nhận sức khỏe. Tại Điều 23 cũng quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe phải làm hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo quy định tại khoản 8 Điều 43 và khoản 4 và 5 Điều 44 Nghị định này sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khi Nghị định số 109/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì các quy định quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

3. Ngày 09 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BYT về việc “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành”. Thông tư số 41/2017/TT-BYT đã bãi bỏ các Điều 9, 12, 13, khoản 2 và khoản 3 của Điều 11 của Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

4. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế”.

Liên quan đến quy định về cơ sở khám sức khỏe, tại Điều 11 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế” đã quy định: “Cơ sở khám sức khỏe đáp ứng các điều kiện sau: (a) Là cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật; (b) Phải có đủ các bộ phận khám lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y tế cần thiết để khám, phát hiện được tình trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe và mẫu phiếu khám sức khỏe được ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn khám sức khỏe theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, theo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, khi xem xét văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện, Viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ và Y tế các Bộ, ngành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT (những điều, khoản còn hiệu lực); tại khoản 8 Điều 43, khoản 4 và 5 Điều 44 Nghị định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động và Điều 11 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng TT. Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
– Lưu: VT, PHCN&GĐ

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

Vào ngày 27/03/2019 Cục Quản lý khám, chữa bệnh đã ban hành Công văn 291/KCB-PHCN&GĐ về việc liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe. Công văn có hiệu lực từ ngày 27/03/2019. Sau đây là nội dung của công văn, mời các bạn tham khảo và tải tại đây.

Nội dung Công văn 291/KCB-PHCN&GĐ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 291/KCB-PHCN&GĐ
V/v liên quan đến hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện KSK

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

– Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bệnh viện, Viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ;
– Y tế Bộ, ngành.

Thời gian qua, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhận được công văn của nhiều Đơn vị báo cáo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe (trong đó có công văn của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai). Sau khi xem xét, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn khám sức khỏe” có hiệu lực thi hành thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc khi công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

2. Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP về “Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. Tại Điều 23 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP đã quy định điều kiện về nhân sự, về chuyên môn, về trang thiết bị …để các Bệnh viện phải đáp ứng trước khi công bố thực hiện khám sức khỏe và cấp Giấy chứng nhận sức khỏe. Tại Điều 23 cũng quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe phải làm hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo quy định tại khoản 8 Điều 43 và khoản 4 và 5 Điều 44 Nghị định này sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khi Nghị định số 109/2016/NĐ-CP có hiệu lực thì các quy định quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.

3. Ngày 09 tháng 11 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BYT về việc “Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành”. Thông tư số 41/2017/TT-BYT đã bãi bỏ các Điều 9, 12, 13, khoản 2 và khoản 3 của Điều 11 của Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

4. Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế”.

Liên quan đến quy định về cơ sở khám sức khỏe, tại Điều 11 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế” đã quy định: “Cơ sở khám sức khỏe đáp ứng các điều kiện sau: (a) Là cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật; (b) Phải có đủ các bộ phận khám lâm sàng, cận lâm sàng, nhân lực và thiết bị y tế cần thiết để khám, phát hiện được tình trạng sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe và mẫu phiếu khám sức khỏe được ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn khám sức khỏe theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, theo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, khi xem xét văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện, Viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ và Y tế các Bộ, ngành thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT (những điều, khoản còn hiệu lực); tại khoản 8 Điều 43, khoản 4 và 5 Điều 44 Nghị định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động và Điều 11 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng TT. Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
– Lưu: VT, PHCN&GĐ

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

Related Articles

Back to top button