Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 2045/VPCP-KGVX

Ngày 15/03/2019 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 2045/VPCP-KGX về việc bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Công văn có hiệu lực từ ngày 15/03/2019. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Công văn và tải tại đây.

Nội dung Công văn 2045/VPCP-KGX

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2045/VPCP-KGVX
V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

– Bộ Y tế,
– Bộ Công an,
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 221/TTr-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

– Đồng ý bổ sung công tác phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

– Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ủy ban Quốc gia theo hướng Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống Lao và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Các Bộ: Y tế, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Ngày 15/03/2019 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 2045/VPCP-KGX về việc bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Công văn có hiệu lực từ ngày 15/03/2019. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của Công văn và tải tại đây.

Nội dung Công văn 2045/VPCP-KGX

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2045/VPCP-KGVX
V/v bổ sung phòng, chống Lao vào UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn MT, MD.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

Kính gửi:

– Bộ Y tế,
– Bộ Công an,
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 221/TTr-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về việc bổ sung phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

– Đồng ý bổ sung công tác phòng, chống Lao vào Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

– Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ủy ban Quốc gia theo hướng Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống Lao và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Các Bộ: Y tế, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Related Articles

Back to top button