Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 1123/UBQGTE

Ở nước ta số lượng trẻ em bị đuối nước đang ngày càng tăng, chính vì vậy vào ngày 21/03/2019 Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã ban hành Công văn 1123/UBQGTE năm 2019 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em. Công văn hiệu lực từ ngày 21/03/2019. Sau đây là nội dung của Công văn 1123/UBQGTE , mời các bạn cùng tham khảo

Nội dung Công văn 1123/UBQGTE

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ
TRẺ EM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1123/UBQGTE
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quý I năm 2019 đã xảy ra liên tiếp các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em tại một số địa phương. Ngày 21/3/2019, trong lúc ra tắm sông Đà, 08 học sinh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bị đuối nước tử vong thương tâm.

Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng, cụ thể:

1. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

3. Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

4. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

5. Xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Ngành giáo dục và đào tạo tăng cường phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
-Các thành viên UBQGVTE;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ủy ban về các VĐXH của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, TE.

KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hà

Ở nước ta số lượng trẻ em bị đuối nước đang ngày càng tăng, chính vì vậy vào ngày 21/03/2019 Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã ban hành Công văn 1123/UBQGTE năm 2019 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em. Công văn hiệu lực từ ngày 21/03/2019. Sau đây là nội dung của Công văn 1123/UBQGTE , mời các bạn cùng tham khảo

Nội dung Công văn 1123/UBQGTE

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ
TRẺ EM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1123/UBQGTE
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quý I năm 2019 đã xảy ra liên tiếp các vụ đuối nước gây tử vong cho trẻ em tại một số địa phương. Ngày 21/3/2019, trong lúc ra tắm sông Đà, 08 học sinh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bị đuối nước tử vong thương tâm.

Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng, cụ thể:

1. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước nổi; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

3. Tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm loại bỏ các nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

4. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại cơ sở; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm. Rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, cụ thể như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm.

5. Xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Ngành giáo dục và đào tạo tăng cường phối hợp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác quản lý trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em ở trường học, trong gia đình và cộng đồng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
-Các thành viên UBQGVTE;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ủy ban về các VĐXH của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, TE.

KT. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Hà

Related Articles

Back to top button