Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 1025/BTNMT-TCMT

Hiện nay dịch tả lợn Châu Phi đang xuất hiện và đang lan rộng trên khắp tỉnh thành trên cả nước vì vậy mà ngày 11/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã ban hành Công văn 1025/BTNMT-TCMT năm 2019 về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.Công văn có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. Sau đây là nội đung của Công văn mời các bạn cùng tham khảo nội dung và tải tại đây.

Nội dung của Công văn 1025/BTNMT-TCMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1025/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước thực trạng dịch tả lợn Châu Phi đang xuất hiện, có nguy cơ lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp ở nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong đó yêu cầu các Bộ, ngành chủ động phối hợp và tham gia quyết liệt phòng, chống dịch.

Để chủ động thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong công tác phòng, chống dịch; triển khai trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý môi trường các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải.

2. Tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn bị mắc dịch (theo tài liệu hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch gửi kèm).

3. Có kế hoạch huy động các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện, kinh phí…) cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

4. Báo cáo kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, để chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
– Sở TNMT các tỉnh (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCMT(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

Hiện nay dịch tả lợn Châu Phi đang xuất hiện và đang lan rộng trên khắp tỉnh thành trên cả nước vì vậy mà ngày 11/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã ban hành Công văn 1025/BTNMT-TCMT năm 2019 về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.Công văn có hiệu lực từ ngày 11/03/2019. Sau đây là nội đung của Công văn mời các bạn cùng tham khảo nội dung và tải tại đây.

Nội dung của Công văn 1025/BTNMT-TCMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1025/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước thực trạng dịch tả lợn Châu Phi đang xuất hiện, có nguy cơ lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp ở nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong đó yêu cầu các Bộ, ngành chủ động phối hợp và tham gia quyết liệt phòng, chống dịch.

Để chủ động thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong công tác phòng, chống dịch; triển khai trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý môi trường các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải.

2. Tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn bị mắc dịch (theo tài liệu hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch gửi kèm).

3. Có kế hoạch huy động các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện, kinh phí…) cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

4. Báo cáo kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, để chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
– Sở TNMT các tỉnh (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCMT(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

Related Articles

Back to top button